CURRENT PROGRAM AT UKS

NORA JOUNG: DING DONG

Opening: Friday 16 February  |  7-8:30pm at UKS  |  8:30-10pm at Kunstnernes Hus  |  Opening performance: 7:30pm at UKS

Exhibition: 17 February – 28 March, 2018
Performances: Every Sunday, 2pm at UKS
Venues: UKS & Kunstnernes Hus

The exhibition Ding Dong by Nora Joung is presented at both UKS and Kunstnernes Hus as part of UKS’ series of double exposés running through Spring 2018. Visual artist, critical writer, and occasional performer, Joung’s practice reflects the prosaic and popular powers seeping through the seams of even our most intimate words and expressions. For her grand new UKS commission, Joung dwells in the threshold between the guarded privacy of a (Norwegian) household and an outside, resounding the ring of the doorbell in her exhibition title.

At Kunstnernes Hus, Joung creates an enlarged, theatrical environment—overlooked from a mezzanine entrance—shrinking now puppet-sized audiences into a larger-than-life blue-lit living room fully equipped with rug and sofa, and centered around a TV. Quoting platitudes from soap operas, inherited marketing clichés, and news trailers, the screen evokes a hyperbole of the (often commercial) powers that pour into personal space via this relentless channel.

At UKS, three different structures—a rectangle, a circle, and a triangle—each uphold a different function. A tall rectangular stage supporting a sofa forms the setting for a selection of Joung’s live works, while a low circular platform furnished with lounge chairs is activated by occasional talk shows. Raising questions of contemporary loss of seclusion and radical transparency or self-surveillance, a final, triangular structure holds a set of video screens. One filmic work ponders Viennese architect Adolf Loos’ equally amusing and dated bridging of clothing, applied design, and the private house to aspects of male and female bodily withdrawal and exposition.

 

FREE YOUR MODERNITY
TALK – DISPLAY – #7 MINIBAR

Talk on the Congress for Cultural Freedom by Paz Guevara
Monday 12 March, 7pm
UKS, St. Olavs gate 3

Throughout UKS’ spring program, Scandinavia’s infamously high level of trust in freedom of speech within arts and culture will be called into question. How ideas of modernist contemporary art or “fri kunst” were conceptualized in Norway and abroad in the post-war era is a reoccurring subject, to which Lene BergWill Bradley, Anselm Franke, and Paz Guevara, among others, will contribute their perspectives through addresses, collected notes, and moving images.

On Monday 12 March at 7pm, UKS inaugurates this program with the Berlin-based curator and researcher Paz Guevara talking about how the Central Intelligence Agency (CIA) notoriously sought to consolidate intellectuals and cultural personas of allied countries as non-communist in the early years of the Cold War, discussing the aesthetic and political debates of the period that still haunt contemporary art. The talk will be hosted by UKS’ #7 MINIBAR serving Dry Martinis. In her talk, Guevara will walk audiences through the CIA’s secret sponsorship of a dizzying number of magazines, conferences, and lobby groups around the globe including Scandinavia via the umbrella organization entitled the Congress for Cultural Freedom (CCF). CCF was founded in West Berlin in 1950 and was, for many years, run from Paris by Michael Josselson whose direct liaison with the CIA was scandalously revealed in 1967.

Josselson’s story and deception is, in turn, discussed in the film piece The Man in the Background by Norwegian artist Lene Berg, on display at UKS. This film loops Josselson’s private super-8 footage from the 1950s while interviewing his widow Diana nearly 50 years later. At UKS, it will play a central role in a larger display including, among other findings, articles and magazines documenting CCF’s influence in Scandinavia, such as ephemera from the troubled conference “Race and Colour” held by CCF in Copenhagen in 1965, just before the organization’s cover was blown.

Guevara recently co-curated Parapolitics: Cultural Freedom and the Cold War together with Nida Ghouse, Antonia Majaca, and the director of the visual arts department, Anselm Franke, at the Haus der Kulturen der Welt in Berlin. The large-scale research project and exhibition Parapolitics was devoted to the global dimension of cultural politics during the Cold War and CCF’s aim to promote a “universal” language of modernism in literature, art, and music. Guevara has generously contributed to the display at UKS via her indispensable research into CCF’s operation in Scandinavia, as have the other contributors to this program.

OPEN CALL - ART IN PUBLIC SPACE AND OUTDOOR AREAS ASSOCIATED WITH OSLO KINDERGARTENS

Kulturetaten’s Open Call for art in public space and outdoor areas associated with kindergartens in Oslo is now closed.

READ MORE ABOUT THIS OPEN CALL HERE

PROGRAM PÅ UKS

NORA JOUNG: DING DONG

Åpning: Fredag 16. februar | 19:00-20:30 på UKS | 20:30-22:00 på Kunstnernes Hus  |  Åpningsperformance: 19:30 på UKS

Utstilling: 17. februar – 28. mars 2018
Performance: Hver søndag kl. 14:00 på UKS
Sted: UKS og Kunstnernes Hus

Utstillingen Ding Dong av Nora Joung er en del av UKS’ serie med dobbelteksponeringer som presenteres både på UKS og Kunstnernes Hus. Joung er en kunstner, kritiker og sporadisk performer hvis praksis speiler de subtilt prosaiske, populærkulturelle kreftene som siver inn i selv de mest intime delene av språkføringen og uttrykksformene våre. I sin nye produksjon for UKS dveler Joung på terskelen mellom det skjermede privatlivet i (norske) husholdninger og det som er på utsiden — antydet i utstillingstittelens rungende dørklokke.

På Kunstnernes Hus skaper Joung et teatralsk overdimensjonert miljø, som man for anledningen kan skue ut over fra en spesialbygget mesanin ved rommets inngang. Publikum inviteres til å krympes ned i en forstørret stue, belyst i blått og fullt møblert med gulvteppe, sofa, og en enorm TV som det selvsagte midtpunktet. Såpeoperaens platityder, innarbeidede markedsføringsklisjéer og nyhetssendinger siteres i videoen som fremstiller en hyperbol av (de ofte kommersielle) kreftene som velter inn i privatsfæren gjennom den uopphørlige strømmen fra skjermen.

På UKS tjener tre ulike strukturer — et rektangel, en sirkel og en trekant — til hver sitt formål. En høy, rektangulær scene med en sofa på fungerer som basen for et utvalg av Joungs performancer, mens en lav, rund plattform utstyrt med svingstoler benyttes til sporadiske talkshows. Den siste, trekantede strukturen bærer videoskjermer hvor tidsåndens hang til radikal transparens og selvovervåkning er omdreiningspunktet. Ett av videoarbeidene tar utgangspunkt i den østerrikske arkitekten Adolf Loos’ både fornøyelige og daterte analyser av klær, design og det private hjemmet — og hvordan dette står i forhold til (hans) regler for mannlig og kvinnelig tilbaketrekning og eksponering.

 

FREE YOUR MODERNITY
TALK – VISNING – #7 MINIBAR
Et foredrag av Paz Guevara
Mandag 12. mars, kl. 19:00
UKS, St. Olavs gate 3

Som del av UKS’ utstillingsprogram for våren vil Skandinavias usedvanlig høye tillit til ytringsfriheten i kunst og kultur bli lagt under lupen. Måten den modernistiske samtidskunsten, eller det vi kaller ”fri kunst”, ble konseptualisert både i Norge og andre steder i etterkrigstiden blir et gjentakende tema, hvor blant andre Lene BergWill Bradley, Anselm Franke og Paz Guevara vil dele sine tanker — gjennom foredrag, innsamlet materiale og levende bilder.

Mandag 12. mars kl. 19:00 innvier vi programmet med den Berlin-baserte kuratoren og forskeren Paz Guevara. Guevara vil snakke om hvordan CIA (Central Intelligence Agency) i de første årene av den kalde krigen notorisk arbeidet for at intellektuelle og kulturelle personligheter i allierte land ikke ideologisk beveget seg mot kommunismen. Hun diskuterer de estetiske og politiske debattene fra perioden, som fortsatt hjemsøker samtidskunsten. UKS’ #7 MINIBAR tilbyr for anledningen Dry Martinis til en mini-pris. Guevara vil geleide publikum gjennom historien om hvordan CIA sponset et svimlende antall magasiner, konferanser, intellektuelle og kunstneriske praksiser og lobbygrupper over hele verden, inkludert i Skandinavia. Arbeidet ble gjort gjennom paraplyorganisasjonen Congress for Cultural Freedom (CCF), grunnlagt i Vest-Berlin i 1950. Organisasjonen ble i en rekke år drevet fra Paris av Michael Josselson, hvis direkte kobling til CIA ble skandaløst avslørt i 1967.

Josselsons historie og bedrag diskuteres også i Lene Bergs film, Mannen i bakgrunnen, som vises på UKS utover våren. I filmen går Josselsons private super-8-opptak fra 1950-tallet i loop, sammen med et intervju med enken hans, Diana, fra nesten 50 år senere. Mannen i bakgrunnener en sentral del av en større visning av artikler og originale magasiner som dokumenterer CCFs innflytelse i Skandinavia. Her presenterer blant annet materiale fra konferansen ”Race and Colour”, som ble arrangert av CCF i København i 1965 — rett før CCFs tilknytning til CIA ble avslørt.

Paz Guevara har nylig kuratert utstillingen Parapolitics: Cultural Freedom and the Cold War sammen med Nida Ghouse, Antonia Majaca og leder av avdelingen for visuell kunst, Anselm Franke, ved Haus der Kulturen der Welt i Berlin. Parapolitics var en utstilling og et forskningsprosjekt i stor skala, viet til kulturpolitikkens globale dimensjon under den kalde krigen, og CCFs mål om å promotere et ”universelt” modernistisk språk i litteratur, kunst og musikk. Guevara har også, i likhet med de andre bidragsyterne i programmet, generøst bidratt til presentasjonen på UKS gjennom sin uunnværlige forskning om CCFs operasjon i Skandinavia.

ÅPEN IDEKONKURRANSE – KUNST I OFFENTLIG ROM OG FRIOMRÅDER TILKNYTTET BARNEHAGER I OSLO

Fristen for Kulturetaten i Oslos åpne skissekonkurranse for kunst i offentlig rom og friområder tilknyttet barnehager er nå gått ut. Konkurransen gjennomføres i samarbeid med UKS (Unge Kunstneres Samfund).

LES MER HER